Etikettarkiv: Utbildning

Besök på förskolan Guldfisken

Idag fick jag möjlighet att besöka förskolan Guldfisken i Solgård och samtala med förskolans ledning och personal och ta del av deras verksamhet.

De insatser som personalen i kommunens förskolor gör för våra barn varje dag är fantastisk. Utan dem stannar välfärden.

Men besöket på Guldfisken bekräftade också att deras förutsättningar är för dåliga. Kommunens förskoleverksamhet är kraftigt underfinansierad. Det resulterar i växande barngrupper, färre pedagoger per barn, sämre arbetsmiljö och ökad stress för både barn och personal. Så ska vi inte ha det i Huddinge. Förskolan är en politiskt styrd verksamhet. Ansvaret för situationen i förskolan är politiskt.

I Socialdemokraternas budgetförslag för Huddinge föreslog vi 8 miljoner kronor mer till förskolan än Moderaterna. Det skulle inte lösa alla förskolans utmaningar, de är tyvärr större än så. Men det hade varit ett viktigt första steg på vägen i att vända utvecklingen och kunna anställa fler förskollärare och mer personal, minska barngruppernas storlek och få förskolornas ekonomi i balans.

Det är i skolan som vi lägger grunden för ett jämlikt samhälle där alla får möjlighet att förverkliga sina drömmar, oavsett bakgrund. För mig går därför investeringar i utbildning – hela vägen från förskolan och upp till högskolan – före nya skattesänkningar.

Regeringen satsar på Södertörns högskola

sodertorns-hogskolaFoto: Claudio Bresciani/TT

Publicerad i Länstidningen 14 december 2016

Nyligen presenterade regeringen den forskningspolitiska propositionen. Tillsammans med de satsningar som är kopplade till energiforskningspropositionen innebär det att anslagen för forskning och innovation höjs med över tre miljarder kronor till 2020.

Resurstillskotten går bland annat till satsningar kopplade till stora samhällsutmaningar som klimat, digitalisering, hälsa, hållbart samhällsbyggande och kvaliteten i den svenska skolan. Regeringen prioriterar också ökade anslag direkt till universitet och högskolor för att stärka långsiktigheten i forskning och högre utbildning.

Genom regeringens satsningar förstärks alla Stockholmsregionens tre stora universitet: Karolinska Institutet, Kungliga tekniska högskolan och Stockholms universitet. Det ökar vår regions attraktionskraft i den allt hårdare globala konkurrensen mellan olika storstadsområden för att locka investeringar och kompetens.

Regeringen gör dessutom en stor satsning på Södertörns högskola. Södertörns högskolas så kallade basanslag för forskning har varit betydligt mindre jämfört med andra högskolor med motsvarande storlek.

Det beror på att den förra borgerliga regeringen särbehandlade Södertörns högskola negativt i fråga om direkta anslag. De ansåg att forskningen vid Södertörns högskola huvudsakligen skulle finansieras via Östersjöstiftelsen.

Den tidigare politiken med att hålla Södertörns forskningsanslag på en låg nivå har hämmat högskolans möjligheter till utveckling. Regeringen förstärker därför de direkta forskningsanslagen till Södertörns högskola vid sidan av den finansiering som kan ges via Östersjöstiftelsen.

För att förbättra utbildningarnas forskningsanknytning kommer från och med 2018 de statliga högskolorna garanteras basanslag om minst 12 000 kronor per helårsstudent. Södertörns högskola ska inte utgöra något undantag från detta. Det är viktigt att de utbildningar som inte har en direkt Östersjökoppling ges en starkare forskningsanknytning – till exempel lärarutbildningarna.

Regeringen återkommer i budgetpropositionen för 2018 med de exakta anslagen för Södertörns högskola, men redan nu kan konstateras att basanslagen till högskolan kommer öka med cirka 20 miljoner kronor.

Södertörns högskola har allt sedan sin tillkomst 1996 gjort betydande insatser för att motverka segregation och att bredda rekryteringen till studenter från studieovana miljöer. Det har varit betydelsefullt för utvecklingen på Södertörn.

Högskolans nuvarande vision sätter fokus på hållbar samhällsutveckling, bildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor. I och med den satsning som nu görs på Södertörns högskola ges goda möjligheter att fortsätta förverkliga visionen.

Helene Hellmark Knutsson (S)
minister för högre utbildning och forskning

Ingela Nylund Watz (S)
riksdagsledamot Södertälje

Rasmus Lenefors (S)
oppositionsråd Huddinge

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...